Regulamin 2017

Regulamin Nadwiślańskiego Maratonu na Orientację
Rudzica, 7-8 kwietnia 2017r.

Organizacja

1. Organizatorzy:
Grupa biegowa Rozbiegamy To Miasto Czechowice-Dziedzice, Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner – Czechowice-Dziedzice, Urząd Gminy w Jasienicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy.

2. Termin
7-8 kwietnia 2017r. (piątek-sobota).

3. Baza zawodów:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy, 43-394 Rudzica 52 (tutaj).

4. Cel imprezy:

 • popularyzacja imprez na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • sprawdzenie własnych możliwości fizycznych i psychicznych,
 • potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • promocja walorów krajoznawczo-turystycznych regionu,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze.

Wyniki tras TP50  oraz TP100 są zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.
Wyniki trasy TR150 są zaliczane do klasyfikacji BossPlus Cup Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

Rywalizacja

1. Warunki uczestnictwa:

Trasa TR – trasa rodzinna (około 6 km pieszo) w limicie 4 godzin (brak klasyfikacji)

 • start w zespołach 2-5 osobowych, w skład zespołu wchodzi przynajmniej jedna osoba pełnoletnia oraz przynajmniej jedno dziecko poniżej 14 lat,
 • dokonanie opłaty startowej systemem płatnościami online lub gotówką w biurze zawodów,
 • złożenie przez uczestnika (lub rodzica osoby niepełnoletniej) deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach,
 • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody rodzica/opiekuna do pobrania pod tym odnośnikiem,

Trasa TP50 (50 km pieszo) w limicie 12 godzin + 120 min dopuszczalny limit spóźnienia kosztem punktów przeliczeniowych
oraz TP100 (100 km pieszo)w limicie 26 godzin + 120 min dopuszczalny limit spóźnienia kosztem punktów przeliczeniowych:

 • start indywidualny dla osób, które ukończyły 18 lat,
 • dokonanie opłaty startowej systemem płatnościami online lub gotówką w biurze zawodów,
 • złożenie przez uczestnika deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach.

Trasa TP20 (20 km pieszo) w limicie 6 godzin:

 • start indywidualny dla osób, które ukończyły 16 lat,
 • dokonanie opłaty startowej systemem płatnościami online lub gotówką w biurze zawodów,
 • złożenie przez uczestnika deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach,
 • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody rodzica/opiekuna do pobrania pod tym odnośnikiem,
 • osoby młodsze mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich,

Trasa TR150 (150 km na rowerze) w limicie 15 godzin + 120 min dopuszczalny limit spóźnienia kosztem punktów przeliczeniowych

 • start indywidualny dla osób, które ukończyły 18 lat,
 • dokonanie opłaty startowej systemem płatnościami online lub gotówką w biurze zawodów,
 • złożenie przez uczestnika deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach.

Trasa TR50 (50 km na rowerze) w limicie 8 godzin:

 • start na trasie TR50 indywidualny dla osób, które ukończyły 16 lat,
 • dokonanie opłaty startowej systemem płatnościami online lub gotówką w biurze zawodów,
 • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody rodzica/opiekuna do pobrania pod tym odnośnikiem,
 • osoby młodsze mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież – legitymacja szkolna). Osoby nieletnie, które ukończyły 16 lat, startujące samodzielnie muszą przedstawić w Biurze Zawodów zgodę rodzica/opiekuna wraz z kopią dowodu tożsamości rodzica/opiekuna (kopia dokumentu wyłącznie do wglądu). 

2. Zasady przeprowadzenia zawodów: Wszyscy zawodnicy poszczególnych tras startują równocześnie (godziny startów poszczególnych tras podane zostaną w komunikacie technicznym). Kolejność zaliczania punktów kontrolnych (PK) jest dowolna (scorelauf). Zawodnicy sami wyznaczają trasę pomiędzy punktami. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Po trasach pieszych wolno poruszać się wyłącznie pieszo, po trasach rowerowych wyłącznie na rowerach lub pieszo w zależności od warunków terenowych.

3. Punkty kontrolne będą oznaczone w terenie biało-czerwonym lub biało-pomarańczowym lampionem. Większość z nich będzie w formie lampionu płaskiego. Każdy PK będzie posiadał własny kod literowy, perforator („dziurkacz”). Na trasach TP50, TP100 oraz TR150 dodatkowo na PK będzie umieszczony kod QR oraz tag NFC. Jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie namalowany jaskrawą farbą kod literowy.

4. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich.

5. Zawodnicy poruszający się po terenie przeprowadzania zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad Kodeksu Ruchu Drogowego oraz zasad panujących na danym terenie, po którym poruszają się zawodnicy (np. rezerwaty, obszary leśne, objęte ochroną). Zabronione jest wchodzenie na tereny upraw rolniczych, ogrodzonych posesji, szkółek leśnych, przeskakiwanie przez płoty, niszczenie lub uszkadzanie infrastruktury, elementów stałych krajobrazu, rozpalanie ognisk w lesie i jego pobliżu, śmiecenie. Złamanie tych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

6. POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH
Dla tras: TP50, TP100, TR150 Punkty Kontrolne można potwierdzić na jeden z dwóch sposobów:

 • wykorzystując aplikację CheckPoint  (skanowanie kodu QR lub tagów NFC),
 • poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK oraz wysłanie SMS potwierdzającego zaliczenie PK na dedykowany nr komórkowy (sieć T-Mobile). Szczegółowe zasady wysyłania SMS zostaną podane w oddzielnym komunikacie. 

W przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK. 
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

W przypadku braku SMSa z potwierdzeniem lub braku czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3 min, za każdy jeden brak SMSa lub wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.

Dla tras TR (trasa rodzinna), TP20TR50 potwierdzenie punktu kontrolnego następować będzie poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej.

7. O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydowała suma wag potwierdzonych punktów kontrolnych, w drugiej kolejności liczba potwierdzonych punktów kontrolnych, a w trzeciej kolejności czas dotarcia na metę. Podstawą klasyfikacji jest:
dla tras TP20 i TR50 – karta startowa,
dla tras TP50, TP100 i TR150 rejestracja punktów aplikacją CheckPoint lub perforacja karty startowej + wysłanie SMSów.
Klasyfikowani będą uczestnicy, którzy poprawnie potwierdzą co najmniej 1/5 punktów kontrolnych znajdujących się na danej trasie.
Uczestnicy docierający na metę po limicie spóźnień nie będą klasyfikowani.
Dla trasy rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja.

8. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z map dostarczonych przez organizatora. Z GPS można korzystać wyłącznie w celu rejestracji śladu trasy, pod warunkiem pozostawania urządzenia np. w plecaku.

9. Każdy zawodnik lub zespół otrzyma kartę startową.

10. W przypadku potwierdzania PK za pomocą karty startowej jej zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją lub zaliczeniem tylko tych punktów kontrolnych, które będą możliwe i łatwe do odczytania z uszkodzonej karty.

11. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

12. Zawodnik przerywający rywalizację ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora telefonicznie.

13. Zawodnik przerywający rywalizację musi dotrzeć do bazy na własną rękę. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia  do 6 kwietnia 2017 roku.

Aby wziąć udział w zawodach należy:
1. Wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. W przypadku zgłoszeń rodzin lub dorosłych z podopiecznymi nieletnimi należy zgłosić osobno każdą osobę, a w polu drużyna/klub podać tą samą nazwę drużyny (ewentualnie nazwisko). Ułatwi nam to identyfikację zespołów.
2. Wpłacić opłatę startową bezpośrednio podczas zgłoszenia lub później poprzez kliknięcie ZAPŁAĆ na liście zgłoszonych.
Wpisowe na trasie trasie rodzinnej TR:
– do 7 kwietnia: 30 zł/zespół
– po 7 kwietnia: 40 zł tylko w biurze zawodów.

Wpisowe na trasach:
TP20, TP50, TP100, TR50, TR150
– do 21 lutego: 45 zł
– do 3 kwietnia: 60 zł
– od 4 kwietnia: 80 zł
– po 7 kwietnia: 80 zł tylko w biurze zawodów.
Na trasie pieszej 20 km (TP20) oraz rowerowej 50 km (TR50) osoby, które nie ukończyły 18 lat płacą o 20 zł mniej niż ww. kwoty.
Chęć otrzymania rachunku za opłatę startową należy zgłosić maksymalnie do 7 dni od dnia wniesienia opłaty.

3. W przypadku rezygnacji ze startu do 31 marca zostanie zwrócona kwota wpisowego  pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł. Po 31 marca wpisowe nie będzie zwracane.

Świadczenia TR – trasa rodzinna:
– mapa dla każdego zespołu,
– poczęstunek i napój dla każdego uczestnika,
– pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika,

Świadczenia (TP20, TP50, TP100, TR50, TR150):
– dla uczestników tras TP50, TP100 oraz TR150 możliwość noclegu w bazie zawodów z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę na sali gimnastycznej w warunkach turystycznych (konieczność posiadania własnego materaca, śpiwora).
– komplet map dla każdego zawodnika/drużyny,
– posiłek i napój po ukończeniu zawodów,
– nagrody dla pierwszych trzech zawodników,
– możliwość skorzystania z węzła sanitarnego,

Wyposażenie obowiązkowe uczestników TR – trasa rodzinna:
– naładowany i sprawny telefon komórkowy do którego nr mają organizatorzy,

– dowód tożsamości,
– długopis.

Wyposażenie obowiązkowe zawodników (TP20, TP50, TP100, TR50, TR150):
– naładowany i sprawny telefon komórkowy do którego nr mają organizatorzy,
– sprawny technicznie rower (TR50, TR150),
– kask rowerowy (TR50, TR150),
– oświetlenie przednie białe (TP100, TR150),
– oświetlenie tylne czerwone (TR150),
– folia NRC,

– dowód tożsamości,
– długopis
– osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą posiadać kartę rowerową (TR50).

Wyposażenie zalecane:
– ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, wygodne sportowe obuwie,
– zapasowe baterie,
– kompas,
– ubezpieczenie,
– apteczka pierwszej pomocy,
– oświetlenie przednie białe (TP50).

Postanowienia końcowe

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunków do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

4. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach powodujących szkody lub opiekunach tych osób.

7. Za rzeczy pozostawione w bazie i przed bazą organizator nie odpowiada.

8. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

9. Szczegółowe informacje będą zawarte w osobnych komunikatach na stronie Nadwiślańskiego Maratonu na Orientację.

10. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Zawodach do godziny 12:00 – 9 kwietna 2017 roku (niedziela) w bazie Zawodów lub telefonicznie u organizatorów. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.