Regulamin 2016

Regulamin Nadwiślańskiego Maratonu na Orientację
Ligota, 1-2. kwietnia 2016r.

Organizacja

1. Organizatorzy:
Grupa biegowa Rozbiegamy To Miasto Czechowice-Dziedzice, Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner – Czechowice-Dziedzice.

2. Termin
1-2. kwietnia 2016r. (piątek-sobota).

3. Baza zawodów:
Zespół Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, ul. Bielska 17, 43-518 Ligota (gmina Czechowice-Dziedzice)  (tutaj).

4. Cel imprezy:

 • popularyzacja imprez na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • sprawdzenie własnych możliwości fizycznych i psychicznych,
 • potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • promocja walorów krajoznawczo-turystycznych regionu,
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze.

Rywalizacja

1. Warunki uczestnictwa:

Trasa TP50 (50 km pieszo) oraz TP100 (100 km pieszo):

 • start indywidualny dla osób, które ukończyły 18 lat,
 • dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora lub gotówką w biurze zawodów,
 • złożenie przez uczestnika deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach.

Trasa TP20 (20 km pieszo):

 • start indywidualny dla osób, które ukończyły 16 lat,
 • dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora lub gotówką w biurze zawodów,
 • złożenie przez uczestnika deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach,
 • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody rodzica/opiekuna do pobrania pod tym odnośnikiem,
 • osoby młodsze mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich,

Trasa TR 150 (150 km na rowerze):

 • start indywidualny dla osób, które ukończyły 18 lat,
 • dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora lub gotówką w biurze zawodów,
 • złożenie przez uczestnika deklaracji, w której oświadcza, że bierze udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach.

Trasa TR50 (50 km na rowerze):

 • start na trasie TR50 indywidualny (nie zabraniamy poruszania się zespołem 2-4 osobowym) dla osób, które ukończyły 16 lat,
 • dokonanie opłaty startowej przelewem na konto Organizatora lub gotówką w biurze zawodów,
 • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody rodzica/opiekuna do pobrania pod tym odnośnikiem,
 • osoby młodsze mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich,
 • osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą posiadać kartę rowerową oraz kask.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież – legitymacja szkolna).

2. Zasady przeprowadzenia zawodów: Wszyscy zawodnicy poszczególnych tras startują równocześnie (godziny startów poszczególnych tras podane zostaną w komunikacie technicznym). Kolejność zaliczania punktów kontrolnych (PK) jest dowolna (scorelauf). Zawodnicy sami wyznaczają trasę pomiędzy punktami. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Po trach pieszych wolno poruszać się wyłącznie pieszo, po trasach rowerowych wyłącznie na rowerach lub pieszo w zależności od warunków terenowych.

3. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich.

4. Zawodnicy poruszający się po terenie przeprowadzania zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad Kodeksu Ruchu Drogowego oraz zasad panujących na danym terenie, po którym poruszają się zawodnicy (np. rezerwaty, obszary leśne, objęte ochroną). Zabronione jest wchodzenie na tereny upraw rolniczych, ogrodzonych posesji, szkółek leśnych, przeskakiwanie przez płoty, niszczenie lub uszkadzanie infrastruktury, elementów stałych krajobrazu, rozpalanie ognisk w lesie i jego pobliżu, śmiecenie, przekraczanie linii kolejowych w miejscach innych, niż do tego przeznaczone. Złamanie tych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

5. O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych, ich waga (szczegóły zostaną podane w komunikacje technicznym), a dopiero następnej kolejności czas dotarcia na metę. Podstawą klasyfikacji jest tylko karta kontrolna.

6. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z map dostarczonych przez organizatora. Z GPS można korzystać wyłącznie w celu rejestracji śladu trasy, pod warunkiem pozostawania urządzenia np. w plecaku.

7. Każdy zawodnik lub zespół otrzyma kartę startową. Za jej pomocą będzie potwierdzał dotarcie do punktu kontrolnego.

8. Zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją lub zaliczeniem tylko tych punktów kontrolnych, które będą możliwe i łatwe do odczytania z uszkodzonej karty.

9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

10. Zawodnik przerywający rywalizację ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora telefonicznie.

11. Zawodnik przerywający rywalizację musi dotrzeć do bazy na własną rękę. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia  do 31. marca 2016 roku.

Aby wziąć udział w zawodach należy:
1. wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. W przypadku zgłoszeń rodzin lub dorosłych z podopiecznymi nieletnimi proszę zgłosić każdą osobę osobno w polu drużyna/klub podając tą samą nazwę druzyny (ewentualnie nazwisko). Ułatwi nam to identyfikację zespołów.
2. Wpłacić opłatę startową bezpośrednio podczas zgłoszenia lub później poprzez kliknięcie ZAPŁAĆ na liście zgłoszonych.
Wpisowe na wszystkich trasach:
– do 8. lutego: 40 zł
– do 28. marca: 50 zł
– od 29. marca: 70 zł
– po 31. marca: 70 zł tylko w biurze zawodów.

Na trasie pieszej 20 km (TP20) oraz rowerowej 50 km (TR50) dzieci startujące pod opieką rodziców/opiekunów jako jeden zespół płacą o 20 zł mniej niż ww. kwoty.

Świadczenia:
– dla uczestników tras TP50, TP100 oraz TR150 możliwość noclegu w bazie zawodów z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę na sali gimnastycznej, konieczność posiadania własnego materaca, śpiwora.
– komplet map dla każdego zawodnika/drużyny,
– posiłek i napój po ukończeniu zawodów,
– nagrody dla pierwszych trzech zawodników,
– możliwość skorzystania z węzła sanitarnego,

Wyposażenie obowiązkowe zawodników:
– naładowany i sprawny telefon komórkowy do którego nr mają organizatorzy,

– oświetlenie przednie białe (TP100, TR150),
– oświetlenie tylne czerwone (TR150),

– długopis.

Wyposażenie zalecane:
– ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, wygodne sportowe obuwie,

– zapasowe baterie,
– kompas,

– ubezpieczenie,
– apteczka pierwszej pomocy,
– oświetlenie przednie białe (TP50).

 

Postanowienia końcowe

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunków do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

4. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach powodujących szkody lub opiekunach tych osób.

7. Za rzeczy pozostawione w bazie i przed bazą organizator nie odpowiada.

8. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

9. Szczegółowe informacje będą zawarte w osobnych komunikatach na stronie Nadwiślańskiego Maratonu na Orientację.

10. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Zawodach do godziny 12:00 – 3 kwietna 2016 roku (niedziela) w bazie Zawodów lub telefonicznie u organizatorów. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.